วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รณณงค์ป้องกันยาเสพติด

 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการรณรงค์และป้องกันการระบาดของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น