รางวัล

ผลงาน

หน่วยงาน

วันที่ได้รับ

รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับดีเยี่ยม (นายประวิทย์  ปิ่นทะวงศ์)

อบจ.มหาสารคาม

16 ม.ค. 2565

สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารงบประมาณ ระดับดีเยี่ยม

อบจ.มหาสารคาม

16 ม.ค. 2565

สถานศึกษาดีเด่นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับดีเยี่ยม

อบจ.มหาสารคาม

16 ม.ค. 2565

อันดับ 1 สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท0816.3/ว2984 ลว. 14 ธ.ค. 2564)

14 ธ.ค. 2564

อันดับ 2 สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท0816.3/ว2984 ลว. 14 ธ.ค. 2564)

14 ธ.ค. 2564

อันดับ 2 สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท0816.3/ว2984 ลว. 14 ธ.ค. 2564)

14 ธ.ค. 2564

สถานศึกษาดีเด่นด้านความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ระดับดีเด่น

อบจ.มหาสารคาม

16 ม.ค. 2564

สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารวิชาการ ระดับดีเด่น

อบจ.มหาสารคาม

16 ม.ค. 2564

รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับดีเด่น (นายประวิทย์  ปิ่นทะวงศ์)

อบจ.มหาสารคาม

16 ม.ค. 2564

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7 ก.ย. 2563

รองชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารวิชาการ

อบจ.มหาสารคาม

16 ม.ค. 2563

เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ (1. ด.ช.อำนาจพล  แก้วอาจ, 2. ด.ช.สรวุฒิ  วรรณแสง, 3. ด.ช.วูชิต  โสภาประเทศ)

จังหวัดมหาสารคาม

11 ม.ค. 2563

ชนะเลิศ โครงการคนดีศรีมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2562 (นางปิยนุช  สมวงศ์)

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

27 พ.ย. 2562

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2561”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ0235/3195 ลว. 19 ก.ย. 2562)

17 ก.ย. 2562

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

17 ก.ย. 2562

ชนะเลิศการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11 (1. ด.ช.อำนาจพล  แก้วอาจ, 2. ด.ช.สรวุฒิ  วรรณแสง, 3. ด.ช.วูชิต  โสภาประเทศ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

8 ส.ค. 2562

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (1. ด.ช.อำนาจพล  แก้วอาจ, 2. ด.ช.สรวุฒิ  วรรณแสง, 3. ด.ช.วูชิต  โสภาประเทศ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครภูเก็ต

9 ก.ย. 2561

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1. ด.ช.อำนาจพล  แก้วอาจ, 2. ด.ช.สรวุฒิ  วรรณแสง, 3. ด.ช.วูชิต  โสภาประเทศ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

20 มิ.ย. 2560

ระดับเหรียญทอง การประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1. น.ส.ณัฐรา  ศรีชะนะ, 2 น.ส.จุฑามณี  เปลี่ยนศรี,

3. น.ส.ศศินา  ทาพา)

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น และ อบจ.ขอนแก่น

27 ก.ค. 2559

ระดับเหรียญทอง การประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1. ด.ช.สุภากรณ์  ศิริวิชัย, 2. ด.ญ.จุฑามณี  เปลี่ยนศรี, 3. ด.ญ.ศศินา  ทาพา)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น และ อบจ.ขอนแก่น

25 มิ.ย. 2558

ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1. นายจักรกริช  ศรีบุญมี, 2. นายวัชรินทร์  สิงห์โฉม, 3. นายวิรัตน์  จันทะไหล)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย

7 ม.ค. 2557

ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1. นายวิรัตน์  ดวงลาปา, 2. นายศุภชัย  ดวงสีทา, 3. น.ส.กนกวรรณ  ถมลาบุตร)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

22 มิ.ย. 2555


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น