สื่อเศรษฐกิจพอเพียง


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554)
 1. เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550)
 1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร (มปป.)
 1. คู่มือชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร (2554)
 1. จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมการ์ตูนไทย (2550)
 1. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 01 หน้า 1-15
 2. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 02 หน้า 16-31
 3. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 03 หน้า 32-47
 4. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 04 หน้า 48-63
 5. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 05 หน้า 64-79
 6. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 06 หน้า 80-95
 7. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 07 หน้า 96-111
 8. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 08 หน้า 112-127
 9. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 09 หน้า128-143
 10. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 10 หน้า144-159
 11. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 11 หน้า160-175
 12. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 12 หน้า176-191
 13. การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน part 13 หน้า192-ปกหลัง


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) (2555)
 1. จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ทฤษฎีใหม่

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554)
 1. เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554)
 1. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา part 1 หน้า 1-100
 2. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา part 2 หน้า 101-204
 3. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา part 3 หน้า 205-303

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554)
 1. การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว part 1 หน้า 1-48
 2. การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว part 2 หน้า 49-98
 3. การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว part 3 หน้า 99-150


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย กระทรวงพลังงาน (2556)
 1. พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2557)
 1. สารานุกรมพลังงานทดแทน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (มปป.)
 1. ขยะเท่ากับพลังงานทดแทน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น