งานวัดผล

โปรแกรมงานวัดผล

โปรแกรม LocalSchool v5.1

โปรแกรม GPA55

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ปพ.5 ระดับประถมศึกษา แบบ 6 คาบ (Excel 2010)

ปพ.5 ระดับประถมศึกษา แบบ 5 คาบ (Excel2010)

ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา (Excel 2010)

ประกาศผลรายปีระดับประถมศึกษา (Excel 2010)

ประกาศผลรายภาคระดับมัธยมศึกษา (Excel 2010)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ปพ.5 ระดับมัธยมศึกษา

สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่านฯ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 


แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(เฉพาะ)โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

แบบประเมินกิจกรรมลูกเสือ
แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม
แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว
ปพ.5 เทอม 2/2559

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น