เผยแพร่ผลงาน

 ส่วนสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เรื่อง ผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว เพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและมีจิตสาธารณะ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ 14 ก.พ. 2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ 14 ก.พ. 2565

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น