วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2564

 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรม ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย.) ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมกันวางแนวทางและจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียน ด้วยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา อบจ.มหาสารคาม 2564

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายอาทิตย์  ศรีพุฒทา นักเรียนซึ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร เข้ารับทุนการศึกษา  1 โรงเรียน 1 ทุน จากนายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่น่าไว้วางใจ และการฉีดวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจึงขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ เกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

  1. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  2. การจัดการเรียนการสอนใช้แบบออนไลน์เป็นหลัก
  3. นักเรียนที่ผลการเรียนมีปัญหาในภาคเรียนที่แล้วให้เร่งดำเนินการแก้ไข
จึงเรียนมายังผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน รักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศติดตามการเรียนออนไลน์

 


ประกาศโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

เรื่อง แจ้งการให้มาโรงเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล

*********************************************************************************

ตามที่โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรได้จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online และ On hand ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จึงแจ้งให้นักเรียนมาโรงเรียนพบครูผู้สอนเพื่อส่งงาน ตรวจสอบคะแนนเก็บ หรือสอบเก็บคะแนน ตามวันและเวลาที่กำหนดดังนี้

 

ระดับชั้น

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

ม.1 – ม.3

1

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564

2

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

ม.4 – ม.6

1

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

2

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

 

รถโดยสารจะเดินทางไปรับนักเรียนในเวลา 08:00 น. และส่งกลับในเวลา 12:00 น.

ให้นักเรียนนำสมุด เอกสารประกอบการเรียน ชิ้นงาน และหนังสือเรียนของทุกรายวิชามาด้วย