วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

รับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2566

รับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม พ.ศ.2566 โดยมีเอกสารประกอบสมัครดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน มารดา และบิดา หรือสูติบัตร

3. หนังสือรับรองผลการเรียน หรือระเบียนแสดงผลการเรียนจบการศึกษา (ปพ.1:บ หรือ ปพ.1:พ)

4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0844018004

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2565

 วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน เตรียมความพร้อมนักเรียนทางจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษา แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวรุ่งฤดี  สาผม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ มาเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การเรียนและการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนทั้งที่กำลังจะจบการศึกษาและที่กำลังศึกษาอยู่แนะแนวศึกษาต่อ 2566

 ช่วงวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรโดยนายจุฬา ชาวดอน ผู้อำนวยการ นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ รองผู้อำนวยการ และงานแนะแนวออกพบปะนักเรียนประชาสัมพันธ์รับสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนในเขตบริการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โรงเรียนบ้านคุยเชือก โรงเรียนบ้านคุยแพง โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง และโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย โดยเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2566วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ 2/2565

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรทำการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

เข้าค่ายลูกเสือ

 วันที่ 9- 10 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร และโรงเรียนมะค่าพิทยาคม