วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบ On site ขอให้นักเรียนเตรียมการมาโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

อบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

 วันที่ 7 เมษายน 2565 ครูภานุวัฒน์ สมวงศ์ และครูปิยนุช สมวงศ์ จัดอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกแก่ชาวบ้านที่สนใจในชุมชน บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่บ้านโนนหินแห่ หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการสนับสนุนจาก ผอ.จุฬา  ชาวดอน วัตถุประสงค์เพื่อ 1. อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภูมิปัญญาการทำไม้กวาด ของคุณตาบุญเลิศ สุภาเฮือง ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการทำไม้กวาดให้แก่นักเรียนจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้)  2. เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านร่วมกันการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก และ 3. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกภายในโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร


วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

แนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 15 - 24 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร นำโดย ผอ.จุฬา​ ชาวดอน และรอง ผอ.ประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ นำคณะครูออกแนะแนวยังโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2565 

ฟรี รถโดยสารรับ-ส่ง
ฟรี ค่าห้องปฏิบัติการ, ห้องสมุด
ฟรี อินเตอร์เน็ต
ฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ
ฟรี ค่าทัศนศึกษา
ฟรี เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ


* มีทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
* ทุนเสมอภาค
* โควตาและทุนเรียนฟรีระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* โควตาเด็กดีมีที่เรียนของ  ม.ราชภัฏมหาสารคาม
* หลักสูตร 1 คน 2 ใบประกาศ ( ม.6+ปวช. )

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 แผ่น

สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา และ

สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1)

ยื่นเอกสารและกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

นิทรรศการ ศรร. ท่าขอนยาง

 วันที่ 11 มีนาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร นำผลงานนักเรียนและผลงานครูร่วมจัดนิทรรศการในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม