วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สนุกกับบันจีจัมป์

 วันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปีการศึกษานี้ใช้กิจกรรม "สนุกกับบันจีจัมป์" ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการออกแบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ คำนวณ แก้ปัญหา วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 2566

 วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผอ.จุฬา ชาวดอน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

ทัศนศึกษาพนมรุ้ง

 วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้โลกกว้าง นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และเข้านมัสการพระธาตุนาดูน ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย เช่น การตอบคำถามประวัติวันวิทยาศาสตร์ไทย การตอบคำถาม IQ180 การประมาณมวล การประมาณเวลา การวาดภาพระบายสี การตัดกระดาษด้วยเลนส์นูน การแข่งเรือแรงตึงผิว และการวิ่งเปรี้ยวเป่าปิงปอง ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์ มีความสุข สนุกสนานจากกิจกรรมและของรางวัล นักเรียนทุกคนยังได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีโดยได้รับการสนับสนุนค่าอาหารจากคุณครูปิยนุช สมวงศ์ ทางผู้จัดกิจกรรมจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้มอบทุนการศึกษา

 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาเป็นประธานในพิธิมอบทุนการศึกษาประเภทขาดแคลน ประเภทเรียนดี และประเภทจิตอาสา ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โดยมีตัวแทนของผู้มีจิตกุศลจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ บริษัทสรรพสินค้า เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด บริษัทเฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู๊ด จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อีกทั้งข้าราชการ ประชาชน ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ร่วมมอบเงินและสิ่งของบริจาคแก่นักเรียน โดยท่าน ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ เป็นประธานในการรับทุนการศึกษาจากตัวแทนผู้บริจาค และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้จำนวน 84 ทุน ทุนละ 500 บาท ทั้งยังกรุณาเป็นเกียรติในการเปิดศาลาเพียงพอ ซึ่งสร้างคู่กันกับศาลาพอเพียงตามดำริของ ศน.วดี แคนสุข ศึกษานิเทศก์ อบจ.มหาสารคาม ผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม หรือพักผ่อนในยามว่างของนักเรียน ทางโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้