วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีวันวชิราวุธ

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดพิธีเนื่องในวันวชิราวุธ  (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รับการนิเทศภายใน

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรได้รับการตรวจนิเทศและประชุมเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. โดยได้รับเกียรติจากนายอำนาจ เกษศรีไพร ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามให้คำชี้แนะแนวทางการดำเนินกาซึ่งทางคณะครูจะได้เตรียมการต่อไปวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สนุกกับบันจีจัมป์

 วันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปีการศึกษานี้ใช้กิจกรรม "สนุกกับบันจีจัมป์" ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการออกแบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ คำนวณ แก้ปัญหา วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 2566

 วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผอ.จุฬา ชาวดอน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

ทัศนศึกษาพนมรุ้ง

 วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้โลกกว้าง นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และเข้านมัสการพระธาตุนาดูน ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมหาสารคาม