วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษัทดีเทคบริจาคชุดนักเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2565 บริษัทดีเทค นานาภัณฑ์ จำกัด ได้บริจาคเสื้อ กางเกง และกระโปรงนักเรียนเพื่อมอบแก่นักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรที่ขาดแคลน โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรขอเป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้รับขอบพระคุณท่านผู้มีจิตกุศลเป็นอย่างสูงทัศนศึกษา 2565

 วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคาย ตามโครงการเรียนรู้โลกกว้างนิเทศการสอน

 วันที่ 12-16 กันยายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรโดยนายจุฬา ชาวดอน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

อบรมพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม

 วันที่ 8-9 กันยายน 2565 คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรเข้าร่วมประชุมอบรมตามโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านทักษะอาชีพวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

 วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในกิจกรรม "นาวาวายุทะลุวารี"