วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อบรมการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2567 หลักสูตร : การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำเสนอ Best Practice

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิธีหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด 20 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานของแต่ละโรงเรียนโดยในครั้งนี้โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำเสนอผลงาน "ไม้กวาดรักษ์โลก" ผลงานรางวัลระดับประเทศครั้งแรกของนักเรียนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจนำนำไปสู่ผลงานชนะเลิศระดับประเทศ การนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ ที่มาเยี่ยมชม ส่งเสริม ให้กำลังใจคณะครู-นักเรียนทุกโรงเรียนเป็นอย่างสูงเด็กสารคาม 3 ปลอดภัย

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อเด็กสารคาม 3 ปลอดภัย สุขภาพจิตดี ปลอดยาเสพติด พร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ณ อาคารเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยครู นักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง และโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 สพม.มค

วันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีผลการแข่งขันดังนี้

1. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3


2. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6


3. รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3


4. รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.4-ม.6


5. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3


กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 15

 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 15การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของ 4 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ และโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม โดยในครั้งนี้จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ซึ่งนายกองโท ดร.คมคาย  อุดรพิมพ์ นายก อบจ. มหาสารคาม ให้ความกรุณามอบหมาย ท่านธนวัฒน์  อุดรพิมพ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567