วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รับการนิเทศติดตาม ปีการศึกษา 2564

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรได้รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไข จากท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งรับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และการติดตามผลการดำเนินงานเด็กพิเศษเรียนร่วม จากสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พิธีมอบทุนการศึกษา 2565

 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะผู้มีจิตกุศลได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และมีจิตสาธารณะ จำนวน 12 ทุน พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การนี้ทางโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรของขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงพิธีไหว้ครู 2565

 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ตามธรรมเนียมนิยมเพื่อระลึกถึงคุณครูผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อบรมบอร์ดสมองกลไมโครบิท

 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และวิทยากรจากบริษัท ไอเอสทีอีซี จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสร้างนวัตกรรมด้วยบอร์ดสมองกลไมโครบิท โดยได้รับเกียรติจากนายตรีวิเศษ ทัพไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 โรงเรียน
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อย