วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศติดตามการเรียนออนไลน์

 


ประกาศโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

เรื่อง แจ้งการให้มาโรงเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล

*********************************************************************************

ตามที่โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรได้จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online และ On hand ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จึงแจ้งให้นักเรียนมาโรงเรียนพบครูผู้สอนเพื่อส่งงาน ตรวจสอบคะแนนเก็บ หรือสอบเก็บคะแนน ตามวันและเวลาที่กำหนดดังนี้

 

ระดับชั้น

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

ม.1 – ม.3

1

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564

2

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

ม.4 – ม.6

1

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

2

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

 

รถโดยสารจะเดินทางไปรับนักเรียนในเวลา 08:00 น. และส่งกลับในเวลา 12:00 น.

ให้นักเรียนนำสมุด เอกสารประกอบการเรียน ชิ้นงาน และหนังสือเรียนของทุกรายวิชามาด้วย

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ดูงาน ศรร. หนองเหล็กศึกษา

 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร และโรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุงเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  (ศรร.) ที่โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ต่อต้านยาเสพติด 2564

 วันที่ 1 กรกฎาคา พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2564 มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. บ้านหนองผือไหว้ครู 2564

 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศรร.

 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรต้อนรับคณะคุณครูจากโรงเรียนหนองเหล็กศึกษาซึ่งมาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมรับการประเมินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต