งานทะเบียน

เอกสารงานทะเบียน

ที่รายการเอกสารดาวน์โหลด
1การจำหน่ายนักเรียน
2การย้ายนักเรียน
3เตือนความจำสอนแทน
4บันทึกเข้าสอนรายห้อง ม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6
บันทึกเข้าสอนรายวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
5แบบ บค01-บค31
6แบบเก็บข้อมูลนักเรียน
7แบบคำร้องขอ ปพ.1
8แบบคำร้องขอ ปพ.2
9แบบคำร้องขอ ปพ.7
10แบบคำร้องขอพักการเรียน
11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
12แบบคำร้องขอย้าย
13แบคำร้องขอสอบแก้ตัว
14แบบคำร้องทั่วไป
15แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว(ครูแจ้ง)
16แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว(นักเรียนแจ้ง)
17แบบแจ้งการรับย้าย
18แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
19แบบ ปพ.4
20แบบ ปพ.7
21หนังสือส่งตัวนักเรียนย้าย
22ใบมอบตัว
23ใบรับรองเวลาเรียน
24ใบสมัครเข้า ม.1
25ใบสมัครเข้า ม.4
26ใบสมัครย้ายเข้า
27ปถ.06 ม.ต้น
28ปถ.06 ม.ปลาย
29ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
30ระเบียบการสอบ
31ระเบียบทะเบียนนักเรียน
32แบบลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2560ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
33ใบสมัครหลักสูตร 1 คน 2 ใบประกาศ
34ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ เทอม 2/2560ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
35การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
36รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560ม.1ม.1
ม.2ม.2
ม.3ม.3
ม.4ม.4
ม.5ม.5
ม.6ม.6
37รายงานผลการสอนประจำวัน
38มุมกระดาษมุมกระดาษ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น