วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

มอบทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 2567

 วันที่  25  มิถุนายน  2567  ผู้อำนวยการจุฬา  ชาวดอน  เป็นตัวแทนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล  มอบทุนการศึกษา  จำนวน  4  ทุน  ทุนละ  3,500  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  14,000  บาท  ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร  ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น