วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2565

 วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน เตรียมความพร้อมนักเรียนทางจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษา แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวรุ่งฤดี  สาผม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ มาเป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การเรียนและการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนทั้งที่กำลังจะจบการศึกษาและที่กำลังศึกษาอยู่ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น