วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

รับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2566

รับสมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม พ.ศ.2566 โดยมีเอกสารประกอบสมัครดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน มารดา และบิดา หรือสูติบัตร

3. หนังสือรับรองผลการเรียน หรือระเบียนแสดงผลการเรียนจบการศึกษา (ปพ.1:บ หรือ ปพ.1:พ)

4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0844018004

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น