วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

เข้าค่ายลูกเสือ

 วันที่ 9- 10 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร และโรงเรียนมะค่าพิทยาคมไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น