วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

อบรมพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม

 วันที่ 8-9 กันยายน 2565 คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรเข้าร่วมประชุมอบรมตามโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้านทักษะอาชีพไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น