วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ

 วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในกิจกรรม "นาวาวายุทะลุวารี" ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น