วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ร่วมจัดนิทรศการ ศรร. ดอนเงิน

 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรร่วมจัดนิทรรศการในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) ของโรงเรียนดอนเงินพิทยาคารไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น