วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

นิเทศการสอน

 วันที่ 12-16 กันยายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรโดยนายจุฬา ชาวดอน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครู เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น