วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

ทัศนศึกษา 2565

 วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคาย ตามโครงการเรียนรู้โลกกว้างไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น