วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พิธีมอบทุนการศึกษา 2565

 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะผู้มีจิตกุศลได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และมีจิตสาธารณะ จำนวน 12 ทุน พร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การนี้ทางโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรของขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น