วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รับการนิเทศติดตาม ปีการศึกษา 2564

 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรได้รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไข จากท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งรับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และการติดตามผลการดำเนินงานเด็กพิเศษเรียนร่วม จากสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น