วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

อบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

 วันที่ 7 เมษายน 2565 ครูภานุวัฒน์ สมวงศ์ และครูปิยนุช สมวงศ์ จัดอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกแก่ชาวบ้านที่สนใจในชุมชน บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่บ้านโนนหินแห่ หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการสนับสนุนจาก ผอ.จุฬา  ชาวดอน วัตถุประสงค์เพื่อ 1. อนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภูมิปัญญาการทำไม้กวาด ของคุณตาบุญเลิศ สุภาเฮือง ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการทำไม้กวาดให้แก่นักเรียนจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้)  2. เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านร่วมกันการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก และ 3. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกภายในโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น