วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศติดตามการเรียนออนไลน์

 


ประกาศโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร

เรื่อง แจ้งการให้มาโรงเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล

*********************************************************************************

ตามที่โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรได้จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online และ On hand ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการติดตามการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จึงแจ้งให้นักเรียนมาโรงเรียนพบครูผู้สอนเพื่อส่งงาน ตรวจสอบคะแนนเก็บ หรือสอบเก็บคะแนน ตามวันและเวลาที่กำหนดดังนี้

 

ระดับชั้น

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

ม.1 – ม.3

1

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564

2

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564

ม.4 – ม.6

1

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564

2

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

 

รถโดยสารจะเดินทางไปรับนักเรียนในเวลา 08:00 น. และส่งกลับในเวลา 12:00 น.

ให้นักเรียนนำสมุด เอกสารประกอบการเรียน ชิ้นงาน และหนังสือเรียนของทุกรายวิชามาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น