วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่น่าไว้วางใจ และการฉีดวัคซีนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจึงขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ เกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

  1. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
  2. การจัดการเรียนการสอนใช้แบบออนไลน์เป็นหลัก
  3. นักเรียนที่ผลการเรียนมีปัญหาในภาคเรียนที่แล้วให้เร่งดำเนินการแก้ไข
จึงเรียนมายังผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน รักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น