วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

สนุกกับบันจีจัมป์

 วันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปีการศึกษานี้ใช้กิจกรรม "สนุกกับบันจีจัมป์" ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการออกแบบ วางแผน คิดวิเคราะห์ คำนวณ แก้ปัญหา ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น