วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มอบทุนการศึกษา

 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมาเป็นประธานในพิธิมอบทุนการศึกษาประเภทขาดแคลน ประเภทเรียนดี และประเภทจิตอาสา ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โดยมีตัวแทนของผู้มีจิตกุศลจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ บริษัทสรรพสินค้า เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด บริษัทเฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู๊ด จำกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อีกทั้งข้าราชการ ประชาชน ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ร่วมมอบเงินและสิ่งของบริจาคแก่นักเรียน โดยท่าน ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ เป็นประธานในการรับทุนการศึกษาจากตัวแทนผู้บริจาค และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้จำนวน 84 ทุน ทุนละ 500 บาท ทั้งยังกรุณาเป็นเกียรติในการเปิดศาลาเพียงพอ ซึ่งสร้างคู่กันกับศาลาพอเพียงตามดำริของ ศน.วดี แคนสุข ศึกษานิเทศก์ อบจ.มหาสารคาม ผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม หรือพักผ่อนในยามว่างของนักเรียน ทางโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น