วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประชุมผู้ปกครอง

 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ เกษศรีไพร และนางเครือมาศ ชินกร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการนำเสนอและทำความเข้าใจหลักสูตร "จากฮ่างสู่ห้าง" (นักประดิษฐ์ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งชิล) แก่ผู้ปกครองของโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ตามโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้มาช่วยเหลือให้คำแนะนำการจัดทำหลักสูตร และการบูรณาการในกลุ่มสาระฯ ต่างๆ แก่คณะครูเป็นอย่างดียิ่ง
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น