วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

นิทรรศการ ศรร. ท่าขอนยาง

 วันที่ 11 มีนาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร นำผลงานนักเรียนและผลงานครูร่วมจัดนิทรรศการในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น