วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปลูกผักไร้ดิน

 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นักเรียนร่วมกันเรียนรู้การปลูกผักไร้ดิน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผักจากการปลูกโดยใช้ปุ๋ยไฮโดรไพนิกส์ใส่กะละมังเก็บไว้ในเรือนเพาะชำเพื่อป้องกันแมลงไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น