วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมกันวางแนวทางและจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียน ด้วยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น