การติดต่อ


โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 082-317-9944 , 088-312-2651
E-mail   : nongbuapiyanimit@gmail.com


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

1 ความคิดเห็น :

 1. ฝากด้วยนะค่ะสำหรับนักเรียนที่สนใจอยากจะเรียนผู้ช่วยพยาบาล จบแล้วมีงานทำมั่นคงแน่นอน
  หลักสูตรรายละเอียดหลักสูตร
  ภาคทฤษฎี 3 เดือน
  - หลักการดูแลผู้สูงอายุ (The Elderly Care Techniques)
  - หลักการดูแลเด็กเล็ก (Child Care Techniques)
  - ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ (Medical Assisting)
  - การพยาบาลพื้นฐาน (Basic Nursing Care Skills)
  - การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (Basic Life Support)
  - กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (The Human Body : Structure & Function)
  - วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ (Food and Nutrition for Child and the Elderly)
  - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาหลักการใช้ยา (Basic Pharmacology)
  - กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Training)
  - จรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธ์ (Ethic and Human Relation)
  - วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้ (Labor Law)
  - ฯลฯ
  ภาคปฏิบัติ 3 เดือน
  นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ คลินิก สถาบันเสริมความงาม ร้านขายยา ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์บริการเฝ้าไข้และหน่วยช่วยเหลือผู้ป่วย ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ในแผนกต่างๆอาทิ
  - แผนกจ่ายยา (Pharmacy)
  - แผนกศัลยกรรม (Surgery)
  - แผนกทันตกรรม (Dental)
  - แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency)
  - แผนกผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก (Inpatient / Outpatient)
  - แผนกอายุรกรรม (Internal Medicine)
  - แผนกประชาสัมพันธ์ (Public relations)
  - แผนกเวชระเบียน (Medical records)
  - แผนกไตเทียม (Hemodialysis)
  - แผนกรังสีวิทยา (Radiology)
  - แผนกสูตินรีเวช (Obstetrics & Gynecology)
  - แผนกวิจัยปฏิบัติการ (Laboratory)
  - ฯลฯ
  ตำแหน่งในการบรรจุงาน
  รองรับการมีงานทำ 100 % สำหรับนักเรียนทุกคน สามารถทำงานในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
  ในโรงพยาบาลชั้นนำทุกแผนก, คลินิกและสถาบันเสริมความงามที่มีชื่อเสียง, ศูนย์ดูแลเด็กเล็กหรือ
  เป็นครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนต่างๆ ในตำแหน่ง อาทิเช่น
  - พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)
  - พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร (ผู้ช่วยห้องยา) (PA)
  - พนักงานผู้ช่วยศูนย์ความงาม (SP)
  - พนักงานผู้ช่วยศูนย์ทันตกรรม (DA)
  - พนักงานผู้ช่วยห้อง X-Ray (XR)
  - ครูพี่เลี้ยง ร.ร.อนุบาล
  - ฯลฯ
  การบรรจุงาน
  โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล มีความภาคภูมิใจ ปัจจุบันคือเราเป็นสถานบันแห่งอาชีพ จากประสบการณ์ของผู้บริหารกับการส่งนักศึกษาฝึกงานในหลายๆ โรงพยาบาลภาครัฐบาลและเอกชนนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดี และมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
  1) รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 - 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประเภทงาน)
  2) มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
  3) มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
  4) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ดีในวิชาชีพ "พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล"
  5) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีใจรักงานด้านการบริการและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและบุคคลรอบข้างได้อย่างถูกต้อง
  6) เป็นการตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ธุรกิจดูแลสุขภาพอื่นๆ ที่มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในวิชาชีพได้ เข้าร่วมงานกับองค์กรธุรกิจดังกล่าว เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ
  http://www.ubonbureeruk.com/index.php สนใจโทสอบถามได้ที่ 094-2677173 k.อิ๋ว

  ตอบลบ