วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศรร.

 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรต้อนรับคณะคุณครูจากโรงเรียนหนองเหล็กศึกษาซึ่งมาให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมรับการประเมินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น