ประวัติ

ประวัติโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร
 
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2536
 
โดยเป็นสาขาของ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ มีนายบดกรี เถื่อนนาดี เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
และ นายอนันต์ เทศาพรหม เป็นผู้ประสาน งานโรงเรียนสาขา
 
ต่อมา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ประกาศจัดตั้งเป็น โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร
เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2540

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ภายใต้การนำของ ผอ.องอาจ สว่างทิศ ได้ดำเนินการถ่ายโอน
โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามนโยบาย
การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขณะนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม คือ นายยิ่งยศ อุดรพิมพ์
 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

1. นายสุนทร อุภัยพรม
2. นายเสนอเกียรติ พราวศรี
3. นายกวินทร์ สีลานนท์
4. นายศุภชัย ศรีโพธิ์วัง
5. นายองอาจ สว่างทิศ
6. นายตรีวิเศษ ทัพไทย
7. นายประดิษฐ์ บุญฑูล
8. นายสุริยงค์ วงษ์บุตร
9. นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์
10. นายทรงศักดิ์  มิทราวงศ์
11. นายภักดี นามวิจิตร
12. ว่าท่ีร้อยตรีภัสพล เหง้าโคกงาม
13. นายสุริยา แสนจันทร์ (ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น