ตารางสอน

คำสั่่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1-2565 (17/05/2565)
ตารางสอนรวม (17/05/2565)
ตารางเรียนรวม (17/05/2565)

ตารางสอนรายบุคคล
 1. นายจุฬา ชาวดอน (17/05/2565)
 2. นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ (17/05/2565)
 3. นางเอมอร ถิ่นจันดา (17/05/2565)
 4. นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว (17/05/2565)
 5. นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ (17/05/2565)
 6. นางเขมนันท์ ชนะมาร (17/05/2565)
 7. นางสาวอภิรดี มาพร (17/05/2565)
 8. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา (17/05/2565)
 9. นายปรัชญานันท์ แสนยนต์ตระกูล (17/05/2565)
 10. นางศศิธร แม้นพยัคฆ์ (17/05/2565)
 11. นางปิยนุช สมวงศ์ (17/05/2565)
 12. นางสาวสุรัสวดี ถิ่นจันดา (17/05/2565)
 13. นางดวงจันทร์ สวรรยาพานิช (17/05/2565)
 14. Mr.Jaff Peter Ndze (17/05/2565)
ตารางเรียนรายห้อง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น