ตารางสอน

คำสั่่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2-2565 (01/11/2565)
ตารางสอนรวม (01/11/2565)
ตารางเรียนรวม (01/11/2565)

ตารางสอนรายบุคคล
 1. นายจุฬา ชาวดอน (01/11/2565)
 2. นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ (01/11/2565)
 3. นางเอมอร ถิ่นจันดา (01/11/2565)
 4. นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว (01/11/2565)
 5. นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ (01/11/2565)
 6. นางเขมนันท์ ชนะมาร (01/11/2565)
 7. นางสาวอภิรดี มาพร (01/11/2565)
 8. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา (01/11/2565)
 9. นางศศิธร แม้นพยัคฆ์ (01/11/2565)
 10. นางปิยนุช สมวงศ์ (01/11/2565)
 11. นางสาวสุรัสวดี ถิ่นจันดา (01/11/2565)
 12. นางดวงจันทร์ สวรรยาพานิช (01/11/2565)
 13. Mr.Jaff Peter Ndze (01/11/2565)
ตารางเรียนรายห้อง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น