ตารางสอน

คำสั่่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1-2567 (14/05/2567)
ตารางสอนรวม (14/05/2567)
ตารางเรียนรวม (14/05/2567)

ตารางสอนรายบุคคล
 1. นายจุฬา ชาวดอน (14/05/2567)
 2. นางเอมอร ถิ่นจันดา (14/05/2567)
 3. นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว (14/05/2567)
 4. นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ (14/05/2567)
 5. นางเขมนันท์ ชนะมาร (14/05/2567)
 6. นางสาวอภิรดี มาพร (14/05/2567)
 7. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา (14/05/2567)
 8. นางศศิธร แม้นพยัคฆ์ (14/05/2567)
 9. นางปิยนุช สมวงศ์ (14/05/2567)
 10. นางสาวสุรัสวดี ถิ่นจันดา (14/05/2567)
 11. นางดวงจันทร์ สวรรยาพานิช (14/05/2567)
 12. นางสาวอาริชา พันธะชุม (14/05/2567)
ตารางเรียนรายห้อง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น