ตารางสอน

คำสั่่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1-2564 (14/05/2564)
ตารางสอนรวม (14/05/2564)
ตารางเรียนรวม (14/05/2564)

ตารางสอนรายบุคคล
 1. นายสุริยา แสนจันทร์ (14/05/2564)
 2. นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ (14/05/2564)
 3. นางเอมอร ถิ่นจันดา (14/05/2564)
 4. นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว (14/05/2564)
 5. นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ (14/05/2564)
 6. นางเขมนันท์ ชนะมาร (14/05/2564)
 7. นางสาวอภิรดี มาพร (14/05/2564)
 8. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา (14/05/2564)
 9. นายปรัชญานันท์ แสนยนต์ตระกูล (14/05/2564)
 10. นางศศิธร แม้นพยัคฆ์ (14/05/2564)
 11. นางปิยนุช สมวงศ์ (14/05/2564)
 12. นางสาวสุรัสวดี ถิ่นจันดา (14/05/2564)
 13. Mr.Jaff Peter Ndze (14/05/2564)
ตารางเรียนรายห้อง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น