งานทะเบียน

เอกสารงานทะเบียน

ที่รายการเอกสารหมายเหตุ
1การจำหน่ายนักเรียน .pdf
2การย้ายนักเรียน .pdf
3เตือนความจำสอนแทน .doc
4บันทึกเข้าสอน(01/11/2564) .xls .doc
5แบบ บค01-บค31 .rar
6แบบเก็บข้อมูลนักเรียน .doc
7แบบคำร้องขอ ปพ.1 .doc
8แบบคำร้องขอ ปพ.2 .doc
9แบบคำร้องขอ ปพ.7 .doc
10แบบคำร้องขอพักการเรียน .doc
11แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ .doc
12แบบคำร้องขอย้าย .doc
13แบคำร้องขอสอบแก้ตัว .doc
14แบบคำร้องทั่วไป .doc
15แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว(ครูแจ้ง) .doc
16แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว(นักเรียนแจ้ง) .doc
17แบบแจ้งการรับย้าย
18แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
19แบบ ปพ.4 .doc
20แบบ ปพ.7 .doc
21หนังสือส่งตัวนักเรียนย้าย .doc
22ใบมอบตัว .doc
23ใบรับรองเวลาเรียน .doc
24ใบสมัครเข้า ม.1 .doc
25ใบสมัครเข้า ม.4 .doc
26ใบสมัครย้ายเข้า .doc
27ปถ.06 ม.ต้น .pdf .xls
28ปถ.06 ม.ปลาย .pdf .xls
29ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค .doc
30ระเบียบการสอบ .pdf
31ระเบียบทะเบียนนักเรียน .pdf
32แบบลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2564
33ใบสมัครหลักสูตร 1 คน 2 ใบประกาศ .doc
34ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ เทอม 1/2564 .pdf
35การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา .doc
36รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 .pdf
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

37รายงานผลการสอนประจำวัน .pdf
38มุมกระดาษ .pdf

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น