สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์
 ดอกบัวเหนือน้ำ  เทียนส่องทาง
ให้ความหมายว่า มุ่งมั่นต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความมีคุณธรรม
เพื่อนำสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------
สีประจำโรงเรียน
เขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม/
พัฒนาการทางสติปัญญา

เหลือง หมายถึง ความสงบสุข ยึดมั่นในคุณธรรม และ
การกระทำความดีเพื่อส่วนรวม
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ปรัชญาของโรงเรียน
นตฺถิปญฺญา  สมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
---------------------------------------------------------------------------------------------------
คำขวัญของโรงเรียน
คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่วิชาการ ประสานสามัคคี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

คติพจน์

ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จ
---------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตลักษณ์
ยิ้มใส ไหว้สวย
---------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกลักษณ์
กิริยาดี วิถีพอเพียง
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นยางกราด(สะแบง)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกกาสะลอง(ปีบ)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น