บุคลากร

NBLOGO12 บุคลากรโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิชาเอก ฝ่ายงาน
1 นายจุฬา  ชาวดอน ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหาร


2 นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา ครู อันดับ คศ.3 สุขศึกษาฯ ทั่วไป
3 นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ ครู อันดับ คศ.4 ฟิสิกส์ วิชาการ
4 นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว ครู อันดับ คศ.3 คณิตศาสตร์ งบประมาณ
5 นางสาวอภิรดี มาพร ครู อันดับ คศ.3 ภาษาไทยงบประมาณ
6 นางเอมอร ถิ่นจันดา ครู อันดับ คศ.3 ภาษาไทย บุคคล
7 นางเขมนันท์  ชนะมาร ครู อันดับ คศ.3 เคมี งบประมาณ
8 นางสาวสุรัสวดี  ถิ่นจันดา ครู อันดับ คศ.3 คณิตศาสตร์ วิชาการ
9 นางศศิธร แม้นพยัคฆ์ ครู อันดับ คศ.2 คอมพิวเตอร์ บุคคล
10 นางดวงจันทร์  สวรรยาพานิช ครู อันดับ คศ.2 สังคมศึกษา งบประมาณ
11 นางปิยนุช สมวงศ์ ครู อันดับ คศ.2 ภาษาอังกฤษ วิชาการ
12 นางสาวน้ำฝน ญาติโสมบุคลากรสนับสนุนการสอน
บัญชี

งบประมาณ
13 นายชัยยัน พลเสนานักการทั่วไป
14 นายธนู ทวีกันพนักงานขับรถทั่วไปชาย 5 คน หญิง 9 คน รวม 14 คน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมดวาระ 31 ธ.ค. 2556
1. นายรังสรรค์ เดชพลมาตย์
2. นายทองมี ลุนหล้า
3. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา
4. นายสุรเดช แสงต้น
5. นายบัวเรียน หว่างแสง
6. นายอุรา ดวงศรีชัย
7. พระครูวิบูลย์จันทราภรณ์
8. นายบุญหนา โพธิ์สาระแสง
9. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2557 (หมดวาระ 19 มิ.ย. 2561)
1. นายหนูคล้าย คำมุลนา
2. นายสงวน สีจุลลา
3. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา
4. นายสุรเดช แสงต้น
5. นายบัวเรียน หว่างแสง
6. นายจันทร์ทอน โพธิสาระแสง
7. พระครูวิบูลย์จันทราภรณ์
8. นายสมพงษ์ ถูสินแก่น
9. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (แต่งตั้ง 20 มิ.ย. 2561)
1. นายหนูคล้าย คำมุลนา
2. นายจงรักษ์ หล่มศรี
3. นางเอมอร ถิ่นจันดา
4. นายธีระพงษ์ หว่างแสง
5. นายปัญญา ไชยสังหาร
6. นายสมพงษ์ อัตลัง
7. พระครูวิบูลย์จันทราภรณ์
8. นายชัชวาลชัย แก้วเมืองกลาง
9. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 (คำสั่ง อบจ.มค. ที่ 2743/2565 ลว. 28 ก.ย. 2565 )
1. นายนพกร สีนูเดช
2. นางละออง ทองนอก
3. นางเอมอร ถิ่นจันดา
4. นายปัญญา ไชยสังหาร
5. นายธีระพงษ์ หว่างแสง
6. นายสมพงษ์ อัตลัง
7. พระมหาสนั่น สิริธัมโม
8. นางหลอดทอง แสงต้น
9. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น