บุคลากร

NBLOGO12 บุคลากรโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิชาเอก ฝ่ายงาน
1 นายสุริยา  แสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหาร
2นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหาร
3 นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา ครู อันดับ คศ.3 สุขศึกษาฯ ทั่วไป
4 นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ ครู อันดับ คศ.3 วิทยาศาสตร์ วิชาการ
5 นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว ครู อันดับ คศ.3 คณิตศาสตร์ งบประมาณ
6 นางสาวอภิรดี มาพร ครู อันดับ คศ.3 ภาษาไทยงบประมาณ
7 นางเอมอร ถิ่นจันดา ครู อันดับ คศ.3 ภาษาไทย บุคคล
8 นางเขมนันท์  ชนะมาร ครู อันดับ คศ.3 เคมี งบประมาณ
9 นางสาวสุรัสวดี  ถิ่นจันดา ครู อันดับ คศ.2 คณิตศาสตร์ วิชาการ
10 นางศศิธร แม้นพยัคฆ์ ครู อันดับ คศ.2 คอมพิวเตอร์ วิชาการ
9 นางดวงจันทร์  สวรรยาพานิช ครู อันดับ คศ.2 สังคมศึกษา งบประมาณ
11 นายปรัชญานันท์ แสนยนต์ตระกูล ครู อันดับ คศ.1 ศิลปะ บุคคล
12 นางปิยนุช สมวงศ์ครู อันดับ คศ.1
ภาษาอังกฤษ
วิชาการ
13 Mr.Jaff Peterครูชาวต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ทั่วไป
14 นางสาวชุตินทร ประกิระนังบุคลากรสนับสนุนการสอนงบประมาณ
15 นายชัยยัน พลเสนานักการ
ทั่วไป
16 นายธนู ทวีกันพนักงานขับรถ
ทั่วไป


ชาย 8 คน หญิง 8 คน รวม 16 คน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมดวาระ 31 ธ.ค. 2556
1. นายรังสรรค์ เดชพลมาตย์
2. นายทองมี ลุนหล้า
3. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา
4. นายสุรเดช แสงต้น
5. นายบัวเรียน หว่างแสง
6. นายอุรา ดวงศรีชัย
7. พระครูวิบูลย์จันทราภรณ์
8. นายบุญหนา โพธิ์สาระแสง
9. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2557 (หมดวาระ 19 มิ.ย. 2561)
1. นายหนูคล้าย คำมุลนา
2. นายสงวน สีจุลลา
3. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา
4. นายสุรเดช แสงต้น
5. นายบัวเรียน หว่างแสง
6. นายจันทร์ทอน โพธิสาระแสง
7. พระครูวิบูลย์จันทราภรณ์
8. นายสมพงษ์ ถูสินแก่น
9. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (แต่งตั้ง 20 มิ.ย. 2561)
1. นายหนูคล้าย คำมุลนา
2. นายจงรักษ์ หล่มศรี
3. นางเอมอร  ถิ่นจันดา
4. นายธีระพงษ์  หว่างแสง
5. นายปัญญา ไชยสังหาร
6. นายสมพงษ์ อัตลัง
7. พระครูวิบูลย์จันทราภรณ์
8. นายชัชวาลชัย แก้วเมืองกลาง
9. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น