วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์
     โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
    1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย
    2. เสริมสร้างระเบียบวินัย และพัฒนาคุณธรรม นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
    3. พัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ห่างไกลจากยาเสพติด
    4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

เป้าประสงค์
    1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด
    2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมอย่างทั่วถึง และสามารถนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
    3. นักเรียนมีทักษะด้านดนตรี กีฬา โดยไม่พึ่งพายาเสพติด
    4. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น