วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรียนรู้นอกสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรียนรู้นอกสถานที่ โรงแรมอะวานี ขอนแก่น

 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ณ โรงแรมอะวานี จังหวัดขอนแก่นวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด2563

 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในกิจกรรมมีการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.โกสุมพิสัย และเจ้าหน้าที่สาธารรสุขจาก รพ.สต.หนองบัว รวมถึงมีการแข่งขันกีฬาร่วมกันของนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย โรงเรียนบ้านคุยแพง และโรงเรียนบ้านคุยเชือกวันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 2563

 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยเริ่มขบวนจากโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัววันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ทัศนศึกษาระยอง2563

 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD ดีเด่น โดยนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดลุ่ม ที่จังหวัดระยอง