วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนะนำแนวทางการวางแผนศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต

ภาพรำลึกอดีต ม.3
ภาพรำลึกอดีต ม.6

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทัศนศึกษานครพนมและมุกดาหาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และวัดภูมโนรมย์ รวมทั้งแวะชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2562

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้าร่่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลูกเสือ โดยเข้าร่วมกับกองลูกเสือกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนเนาว์

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

ประเมินวิทยฐานะรอบตุลาคม 2562

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนมิตรมิตรได้รับเกียรติจาก ดร.อาราม สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการในการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบตุลาคม 2562 ซึ่งผู้รับการประเมินประกอบด้วย นางเอมอร ถิ่นจันดา (ขอเลื่อนวิทยฐานะจากครูชำนาญการพิเศษเป็นครูเชี่ยวชาญ) นางสาวลัดดา  อายุวงศ์ (ขอมีวิทยฐานะชำนาญการ) และนางสาวพัชรี บุญค้ำครูโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร (ขอเลื่อนวิทยฐานะจากครูชำนาญการพิเศษเป็นครูเชี่ยวชาญ)


วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

เยาวชนดีเด่น

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 นักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร จำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายสรวุฒิ วรรณแสง เด็กชายวูชิต โสภาประเทศ และเด็กชายอำนาจพล แก้วอาจ เข้ารับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโอกาสงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2563 จากท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม