วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2563

ด้วยโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร มีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนจึงขอให้นักเรียนดำเนินการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดังลิงก์ด้านล่างนี้

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียน 1/2563

      ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
     โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศดังกล่าว

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะจบการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนะนำแนวทางการวางแผนศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต

ภาพรำลึกอดีต ม.3
ภาพรำลึกอดีต ม.6

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทัศนศึกษานครพนมและมุกดาหาร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมนำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และวัดภูมโนรมย์ รวมทั้งแวะชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2562

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้าร่่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลูกเสือ โดยเข้าร่วมกับกองลูกเสือกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนเนาว์